ایمان به الله
20 جلسه / جلسه 2 الی 21

ایمان به کتاب های آسمانی
14 جلسه / جلسه 30 الی 43

جلسه 15/2 / خروجی‌های اسماء وصفات الله در زندگی مؤمن (قسمت دوم)