جلسه 14 / سیاستهای داخلی و خارجی عمر بن خطاب «رضی الله عنه»