سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره انفال
صفحه 177 الی 186 / جزء 9 و 10 / آیات 75

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره هود
صفحه 221 الی 235 / جزء 11 و 12 / آیات 123

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره رعد
صفحه 249 الی 255 / جزء 13 / آیات 43

سوره ابراهیم
صفحه 255 الی 261 / جزء 13 / آیات 52

سوره حجر
صفحه 262 الی 267 / جزء 14 / آیات 99

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره مریم
صفحه 305 الی 312 / جزء 16 / آیات 98

سوره طه
صفحه 312 الی 321 / جزء 16 / آیات 135

سوره انبیاء
صفحه 322 الی 331 / جزء 17 / آیات 112

سوره حج
صفحه 332 الی 341 / جزء 17 / آیات 78

سوره مؤمنون
صفحه 342 الی 349 / جزء 18 / آیات 118

سوره نور
صفحه 350 الی 359 / جزء 18 / آیات 64

سوره فرقان
صفحه 359 الی 366 / جزء 18 و 19 / آیات 77

سوره شعراء
صفحه 367 الی 376 / جزء 19 / آیات 227

سوره نمل
صفحه 377 الی 385 / جزء 19 و 20 / آیات 93

سوره قصص
صفحه 385 الی 396 / جزء 20 / آیات 88

سوره عنکبوت
صفحه 396 الی 404 / جزء 20 و 21 / آیات 69

سوره روم
صفحه 404 الی 410 / جزء 21 / آیات 60

سوره لقمان
صفحه 411 الی 414 / جزء 21 / آیات 34

سوره سجده
صفحه 415 الی 418 / جزء 21 / آیات 30

سوره احزاب
صفحه 418 الی 427 / جزء 21 و 22 / آیات 73

سوره سبا
صفحه 428 الی 434 / جزء 22 / آیات 54

سوره فاطر
صفحه 434 الی 440 / جزء 22 / آیات 45

سوره یس
صفحه 440 الی 445 / جزء 22 و 23 / آیات 83

سوره صافات
صفحه 446 الی 452 / جزء 23 / آیات 182

سوره ص
صفحه 453 الی 458 / جزء 23 / آیات 88

سوره زمر
صفحه 458 الی 467 / جزء 23 و 24 / آیات 75

سوره غافر
صفحه 467 الی 476 / جزء 24 / آیات 85

سوره فصلت
صفحه 477 الی 482 / جزء 24 و 25 / آیات 54

سوره شوری
صفحه 483 الی 489 / جزء 25 / آیات 53

سوره زخرف
صفحه 489 الی 495 / جزء 25 / آیات 89

سوره دخان
صفحه 496 الی 498 / جزء 25 / آیات 59

سوره جاثیه
صفحه 499 الی 502 / جزء 25 و 26 / آیات 37

سوره احقاف
صفحه 502 الی 506 / جزء 26 / آیات 29

سوره محمد
صفحه 507 الی 510 / جزء 26 / آیات 38

سوره فتح
صفحه 511 الی 515 / جزء 26 / آیات 29

سوره حجرات
صفحه 515 الی 517 / جزء 26 / آیات 18

سوره ق
صفحه518 الی 520 / جزء 26 / آیات 45

سوره ذاریات
صفحه 520 الی 523 / جزء 26 و 27 / آیات 60

سوره طور
صفحه 523 الی 525 / جزء 27 / آیات 49

سوره نجم
صفحه 526 الی 528 / جزء 27 / آیات 62

سوره قمر
صفحه 528 الی 531 / جزء 27 / آیات 55

سوره رحمن
صفحه 531 الی 534 / جزء 27 / آیات 78

سوره واقعه
صفحه 534 الی 537 / جزء 27 / آیات 29

سوره حدید
صفحه 537 الی 541 / جزء 27 / آیات 29

سوره مجادله
صفحه 542 الی 545 / جزء 28 / آیات 28

سوره حشر
صفحه 545 الی 548 / جزء 28 / آیات 24

سوره ممتحنه
صفحه 549 الی 551 / جزء 28 / آیات 13

سوره صف
صفحه 551 الی 552 / جزء 28 / آیات 14

سوره جمعه
صفحه 553 الی 554 / جزء 28 / آیات 11

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره تغابن
صفحه 556 الی 557 / جزء 28 / آیات 18

سوره طلاق
صفحه 558 الی 559 / جزء 28 / آیات 12

سوره تحریم
صفحه 560 الی 561 / جزء 28 / آیات 12

سوره ملک
صفحه 562 الی 564 / جزء 28 / آیات 30

سوره قلم
صفحه 564 الی 566 / جزء 29 / آیات 52

سوره حاقه
صفحه 566 الی 568 / جزء 29 / آیات 52

سوره معارج
صفحه 568 الی 570 / جزء 29 / آیات 44

سوره نوح
صفحه 570 الی 571 / جزء 29 / آیات 52

سوره جن
صفحه 572 الی 573 / جزء 29 / آیات 28

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره مدثر
صفحه 575 الی 577 / جزء 29 / آیات 56

سوره قیامت
صفحه 577 الی 578 / جزء 29 / آیات 40

سوره انسان
صفحه 578 الی 580 / جزء 29 / آیات 31

سوره مرسلات
صفحه 580 الی 581 / جزء 29 / آیات 50

سوره نباء
صفحه 582 الی 583 / جزء 30 / آیات 40

سوره نازعات
صفحه 583 الی 584 / جزء 30 / آیات 46

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره مطففین
صفحه 587 الی 589 / جزء 30 / آیات 36

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره اعلی
صفحه 591 الی 592 / جزء 30 / آیات 19

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶