دانلود یکجا
دانلود یکجای هر سوره بصورت فایل های صوتی

سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره اسراء
صفحه 282 الی 293 / جزء 15 / آیات 111

سوره کهف
صفحه 293 الی 304 / جزء 15 و 16 / آیات 110

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ¹¹⁰ / صفحه 192 / جزء 10 / آیه 32 الی 36

 

 دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی 

ص 192 ج 110

1 – در آیه ۳۴ که در مورد ذخیره آمده پس انداز منطقی در اسلام و برای مسلمان چگونه است توضیح دهید؟

2 – منظور از کنز در آیه زکات اموال هست؟

3 – آیه ی آخر سخت بود

4 – در ماههای حرام چرا سه تا پیاپی و ماه بعدی فرد اومده؟ و ماه حرام و حرمت آن چطور هست؟

5 – در آیه ۳۴ شامل کسی میشود که پولی را به وی سپرده اند برای کار مشخصی بنابر نیاز جامعه اگر انرا در امور خیر دیگر صرف کند 

6 – درماه حرام گناهان عقوبتشان دوبرابر است؟

7 – دردوآیه اول چه رابطه ای وجود دارد اول فرموده ولو کره الکافرون ودومی مشرکون آورده اولی اتمام دین الله ودومی رسالت پیامبرصلی الله علیه وسلم است

8 – آیه ی آخر چه ارتباطی با آیه های قبلی داشت و چرا اول به مسلمانان گفته بجنگید اگر منظور در صورتی بوده که اول مشرکان اومدن برای جنگ؟

9 – در کتابی خوندم اهل جهنم به اندازه کوه بزرگ میشن تا بیشتر عذاب بکشن درست هست یا نه اگر اینجوری باشه اندازه کوه هم مال مردم رو بخورن هم عذاب بهشون میرسه

10 – جنگ در ماه حرام، حرام هست، دشمن که حرام و ماه حرام حالیش نیست، آیا ماه حرام کاربردش رو  از دست داده؟ مسلمانان که به ماه حرام اعتقاد دارند  و مسلمان با مسلمان که نمی جنگه که بخواد درماه حرام با هم از جنگ دست بکشند، با کافرمی جنگه   و کافر که به اعتقاد مسلمانان اعتقاد  نداره؟