سوره بقره
صفحه 2 الی 49 / جزء 1 و 3 / آیات 286

سوره آل عمران
صفحه 50 الی 76 / جزء 3 و 4 / آیات 200

سوره نساء
صفحه 77 الی 106 / جزء 4 و 6 / آیات 176

سوره مائده
صفحه ۱۰۶ الی 127 / جزء ۶ و 7 / آیات 120

سوره انعام
صفحه 128 الی 150 / جزء 7 و 8 / آیات 165

سوره اعراف
صفحه 151 الی 176 / جزء 8 و 9 / آیات 206

سوره توبه
صفحه 187 الی 207 / جزء 10 و 11 / آیات 129

سوره یونس
صفحه 208 الی 221 / جزء 11 / آیات 109

سوره یوسف
صفحه 235 الی 248 / جزء 12 و 13 / آیات 111

سوره نحل
صفحه 267 الی 281 / جزء 14 / آیات 128

سوره منافقون
صفحه 554 الی 555 / جزء 28 / آیات 11

سوره مزمل
صفحه 574 الی 575 / جزء 29 / آیات 20

سوره عبس
صفحه 585 / جزء 30 / آیات 42

سوره تکویر
صفحه 586 / جزء 30 / آیات 29

سوره انفطار
صفحه 587 / جزء 30 / آیات 19

سوره انشقاق
صفحه 589 / جزء 30 / آیات 25

سوره بروج
صفحه 590 / جزء 30 / آیات 22

سوره طارق
صفحه 591 الی 591 / جزء 30 / آیات 17

سوره غاشیه
صفحه 592 / جزء 30 / آیات 25

سوره فجر
صفحه 593 الی 594 / جزء 30 / آیات 30

سوره بلد
صفحه 594 / جزء 30 / آیات 20

سوره شمس
صفحه 595 / جزء 30 / آیات 15

سوره لیل
صفحه 595 الی 596 / جزء 30 / آیات 21

سوره ضحی
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 11

سوره شرح
صفحه 596 / جزء 30 / آیات 8

سوره تین
صفحه 597 / جزء 30 / آیات 8

سوره علق
صفحه 597 / سوره علق / جزء 30 / آیات 19

سوره قدر
صفحه 598 / سوره قدر /جزء 30 / آیات 25

سوره بینه
صفحه 598 / سوره بینه/ جزء 30 / آیات 8

سوره زلزله
صفحه 599 / سوره زلزله/ جزء 30 / آیات 8

سوره عادیات
صفحه 599 / سوره عادیات/ جزء 30 / آیات 9

سوره قارعه
صفحه ۶۰۰ / قارعه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۱۱

سوره تکاثر
صفحه ۶۰۰ / تکاثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی 8

سوره عصر
صفحه ۶۰۱ / عصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره همزه
صفحه ۶۰۱ / همزه / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۹

سوره فیل
صفحه ۶۰۱ / فیل / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره قریش
صفحه ۶۰۲ / قریش / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره ماعون
صفحه ۶۰۲ / ماعون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۷

سوره کوثر
صفحه ۶۰۲ / کوثر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره کافرون
صفحه ۶۰۳ / کافرون / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

سوره نصر
صفحه ۶۰۳ / نصر / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۳

سوره مسد
صفحه ۶۰۳ / مسد / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره اخلاص
صفحه ۶۰۴ / اخلاص / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۴

سوره فلق
صفحه ۶۰۴ / فلق / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۵

سوره ناس
صفحه ۶۰۴ / ناس / جزء ۳۰ / آیه ۱ الی ۶

پرسش و پاسخ²⁰ / صفحه ۳۹ / جزء ۲ / آیه ۲۳۸ الی ۲۴۵

 دانلود فایل تصویری  دانلود فایل صوتی
صفحه ۳۹

1آیه ۲۴۳ الله در مورد چه قومی صحبت می کند؟

2 – زنی که دختران یتیم کوچک داره و بودجه و سرمایه ای نداره برای گرفتن خونه ای دیگه، و برادران و پدری فقیر داره، چطور میتونه سر سال خونه رو تحویل بده و زندگی و خونه ای دیگه دست و پا کنه؟ شرایط ازدواج هم نداره

3امروزه برای بارداری ازمایش میگیرن.. تا یه ماه همه چی معلوم میشه. بحث عده چی میشه؟

4 – وقتی نماز رو سوار بر ماشین خواندیم بعد باید دوباره تکرار کنیم

5 چرا عده آمده که نباید نامحرم آن را ببینه ولی در آیات قبلی آمده که خواستگاری میکنه مرد از زن

6 – منظور از ترس که رفتن رو متوجه نشدم

7نماز خوابیده سر باید به چه طرف باشد

8 – وقتی سوار ماشین هستیم وقت نماز رسید چطور بگیم وقتی جای هم نداریم وماشین نگه نمیدارند چکار کنیم

9آيه ٢٤٠ بحث تقسیم ارث را تا يك سال بعد از مرگ پدر خانواده عقب می بره؟

10 – به هر طرف رو کنیم خدا آنجاست این سخت نیست برای خودمون سخت نگیریم!

11 – اگرزنی کارمنده وشوهرش فوت کرد تکلیف عده اش چیست؟

12 – اگر نماز ظهر خونه خوندیم عصر در جای دیگه مسافر بودیم نماز عصر قصر کنیم؟

13 آیا موقعی که نامحرم نشسته میشه نماز رو نشسته خوند