27 شمش طلا

20 / جلسه بیستم / از «شرطی شدگی» تا خودآگاهی